Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://remedium.net.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pyskowicach (44-120) przy ul. Paderewskiego 11, KRS 0000305003, NIP 9691205518, REGON 27661678000000 (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@remedium.net.pl.

 • RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

  Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA (ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice) (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


  Nasze dane kontaktowe: 

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Centrum Usług Medycznych
  AA „REMEDIUM” Awramienko sp.j.

  44-120 Pyskowice ul. Paderewskiego 11
  tel. 32 233-87-62
  tel. 32 233-31-65
  tel. 32 233-82-02

          info@remedium.net.pl


  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 • Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa
   w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia
   6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO – obowiązek prawny oraz realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej),
  • zapewnienie realizacji praw pacjentów (oraz ich przedstawicieli ustawowych, osób upoważnionych, opiekunów faktycznych lub osób bliskich), w szczególności w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO – obowiązek prawny i prawnie uzasadniony interes),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pacjenta lub inną osobę oddzielną zgodą, możliwe jest wykorzystywanie jej danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane wyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystywanie wizerunku lub wykorzystywanie adresu e-mail dla przekazywania informacji medycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).
  Przekazanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa (w szczególności w przypadku pacjentów: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL) jest niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji innych ww. celów Administratora. W pozostałym zakresie przekazanie danych jest dobrowolne.
  Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

 • Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres wynikający z przepisów prawa (co do zasady wynosi on 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta),
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 • Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO),
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 • Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem pacjentów (lub ich przedstawicieli ustawowych). Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym przez pacjentów (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe).

Obowiązek informacyjny: 

 • Obowiązek informacyjny dla kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy
  z NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze współpracą lub też
   w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  • kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w zakresie dotyczącym współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z Administratorem oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres współpracy z Administratorem,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

  DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

  Państwa dane zostały pozyskane na mocy współpracy podmiotu, który Państwo reprezentują,
  z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).

 • Obowiązek informacyjny dla osób odbywających cząstkowy staż lekarski w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z cząstkowym stażem lekarskim, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze stażem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane wyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji stażu oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji stażu oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres realizacji stażu,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

   

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Obowiązek informacyjny dla osób odbywających praktyczną naukę zawodu
  w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z praktyczną nauką zawodu, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z praktyczną nauką zawodu lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane wyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji praktycznej nauki zawodu oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

   

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Obowiązek informacyjny dla osób odbywających praktyki absolwenckie
  w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z praktykami absolwenckimi, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z praktykami lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane wyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji praktyk oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji praktyk oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres realizacji praktyk,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

   

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Obowiązek informacyjny dla osób odbywających praktyki studenckie
  w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z praktykami studenckimi, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z praktykami lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane wyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji praktyk oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji praktyk oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres realizacji praktyk,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

   

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Obowiązek informacyjny dla uczestników rekrutacji
  lub osób ubiegających się o zatrudnienie w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

   

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda),
  • potwierdzenia możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania zmierzające do zawarcia umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z rekrutacją, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  • ustalenia, czy dane osobowe uczestnika rekrutacji są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – obowiązek prawny[1]).

  Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego.

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
  w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

  [1] Dotyczy jedynie sytuacji, w której ewentualne zatrudnienie wiązać się będzie z związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi.

 • Obowiązek informacyjny dla uczestników rekrutacji
  lub osób ubiegających się o zatrudnienie w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

   

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

   

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda),
  • potwierdzenia możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania zmierzające do zawarcia umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z rekrutacją, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z rekrutacją lub też
   w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  • ustalenia, czy dane osobowe uczestnika rekrutacji są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – obowiązek prawny[1]).

  Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje
  o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału
  w rekrutacji oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia
   w innych rekrutacjach Administratora),
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

  [1] Dotyczy jedynie sytuacji, w której ewentualne zatrudnienie wiązać się będzie z związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi.

 • Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnionych w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

   

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z zatrudnieniem, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, np. prowadzenie dokumentacji związanej
   z zatrudnieniem lub rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zatrudnieniem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać
  z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres współpracy z Administratorem,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

   

   

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnionych (B2B) w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

   

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z zatrudnieniem, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, np. prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem lub rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zatrudnieniem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  • kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres współpracy z Administratorem,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
  w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnionych w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

   

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z zatrudnieniem, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, np. prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem lub rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zatrudnieniem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Danymi osobowymi niezbędnymi dla realizacji ww. celów są: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres współpracy z Administratorem,
  • okres wynikający z przepisów prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
  w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 • Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnionych w NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA

   

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice (Administrator). Kontakt z Administratorem: info@remedium.net.pl.

  Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z zatrudnieniem, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy, np. prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem lub rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zatrudnieniem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora jako pracodawcy w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, np. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (art. 9 ust. 2 lit. b RODO – wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej).

  Danymi osobowymi niezbędnymi dla realizacji ww. celów są: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez osobę zatrudnioną dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres zamieszkania, numer PESEL (w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), numer rachunku płatniczego (wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), dane przekazane przez osobę zatrudnioną dla korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

  Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych ww. celów Administratora.

  Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres współpracy z Administratorem,
  • okres wynikający z przepisów prawa[1],
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

  JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
  w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.1

  [1] Co do zasady wynosi on 10 lat, licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę.